Klasės bendruomenės ugdymas – perspektyva vaiko ateičiai

Lektorė Giedrė Valaitienė rekomenduoja savo autorinį seminarą:

XXI a. kelia vis didesnius iššūkius švietimo sistemai. Šiuolaikinis pasaulis ir kintantys mokinių bei tėvų lūkesčiai skatina iš naujo įsivertinti ir mokytojo profesijos reikšmę bei įtaką vaikų gyvenimui. Šiuolaikinio švietimo siekiniai yra ne tik suteikti išsamias faktines žinias mokiniams, bet ir ugdymo turinį pritaikyti taip, kad kiekvienas mokinys pagal savo poreikius ir išgales bręstų kaip asmenybė, ugdytųsi pilietinę ir tautinę savimonę, įgytų kompetencijų, būtinų tolesniam mokymuisi ir prasmingam, aktyviam gyvenimui šiuolaikinėje visuomenėje. Labai svarbu tampa sutelkti dėmesį į mokinio asmenybės ugdymą, į jo paties sąmoningą mokymąsi, suteikiant jam tinkamą paramą, padedant jam išsiugdyti gyvenime reikšmingas kompetencijas (pažinti save, atrasti ir sėkmingai vykdyti veiklas, kurios sukuria geriausias galimybes tobulėti, prisitaikyti prie ekonominių, socialinių ir kitų pasaulio pokyčių, kurti ir išlaikyti aukštą motyvaciją, nuolatos visą gyvenimą mokytis, sąmoningai ir atsakingai veikti ir pan.). Norint tai pasiekti, mokykloje pamokos nepakanka. Labai svarbus vaidmuo atitenka klasių vadovams. Jiems didžiausia atsakomybe tampa prakalbinti jauną žmogų, įkvėpti, pamatyti jį įvairiapusį. Iš klasės vadovo tikimasi, kad jis bus aktyvus, išmanus, nuolat tobulėjantis, novatoriškas, gebantis dirbti su skirtingais mokiniais ir jų tėvais (globėjais, rūpintojais), puoselėjantis klasės bendruomenę, pastebintis kiekvieną auklėtinį, įtraukiantis dėstančius mokytojus, mokyklos administraciją, mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) į įvairiausias veiklas, efektyvinančias mokinių ugdymo(si) procesą ir padedančias mokiniui siekti sėkmingo savęs realizavimo ateityje. Dažnokai sėkminga įvardytų švietimo tikslų įgyvendinimo kliūtimi tampa nepakankamas dėmesys klasių vadovų kvalifikacijos tobulinimui. Šioje programoje dalyvausiantys klasių vadovai aptars klasės vadovo veiklos planavimo ir veiklos strategijas, individualaus ir grupinio darbo su auklėtiniais, kolegomis, mokinio šeima galimybes (renginiai, išvykos, informacijos pateikimo ir sklaidos būdai ir pan.), darbo su tėvais formas (susirinkimai, popietės, diskusijos ir pan.), klasės integravimo į mokyklos bendruomenę, besikeičiančią visuomenę būdus. Mokysis kurti mokymui(si) palankią aplinką, kuri didins ugdymo proceso patrauklumą, mokinių mokymosi motyvaciją, padės jiems susiprojektuoti asmenines perspektyvas, keliant asmeninius tikslus, lūkesčius ir pan.

Programa didelį dėmesį skiria:

• klasių vadovų poreikio keistis gerąja darbo patirtimi tenkinimui;

• skatinimui kūrybiškai pažvelgti į klasės bendruomenės ugdyme iškylančias problemas;

• naujų kompetencijų ir gebėjimų įgijimui;

• efektyvių bendradarbiavimo formų ir būdų tarp mokinių, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) aptarimui;

• mokinių savęs pažinimo kompetencijų ugdymui.

Seminare sukaupta informacija ir praktinės patirties pavyzdžiai gilins ir plėtos klasių vadovų profesinę kompetenciją.

Lektorė yra praktikė, todėl visa, kas numatyta programoje, yra išbandyta praktikoje per daugiau nei 20-ies metų edukologinio darbo patirtį.

Lektorės darbus galima pamatyti čia http://miltiniogimnazijaukc.lt/

Kontaktai:

 valaitiene.giedre@gmail.com

Telefonas +370 658 00 387

Autorius Petras Gedvilas

Svetainės administratorius, el. paštas- petged@gmail.com

Peržiūrėti visus įrašus, kuriuos parašė Petras Gedvilas →

Parašykite komentarą