Į pradžią > Skelbimai > 2016 metais žurnalas „Gimtasis žodis“ įgyvendina projektą GROŽINĖ LITERATŪRA IR JAUNO ŽMOGAUS VERTYBĖS

2016 metais žurnalas „Gimtasis žodis“ įgyvendina projektą GROŽINĖ LITERATŪRA IR JAUNO ŽMOGAUS VERTYBĖS

2016 metais žurnalas „Gimtasis žodis“ įgyvendina projektą GROŽINĖ LITERATŪRA IR JAUNO ŽMOGAUS VERTYBĖS.
2016 metais žurnalas „Gimtasis žodis“ įgyvendina projektą GROŽINĖ LITERATŪRA IR JAUNO ŽMOGAUS VERTYBĖS.
Įgyvendinant šį projektą, siekiama:
1. Atkreipti mokytojų, vaikų ir jaunuolių dėmesį ne tik į vertybių sampratos aktualumą, bet ir į jos problemiškumą.
2. Paraginti pedagogus ir visuomenę diskutuoti apie vertybių vietą mokymo programose.
3. Paskatinti visuomenės ir lituanistų bendruomenės literatūrinę polemiką, ar visi į programas įtraukti kūriniai ir rašytojai yra tinkami nagrinėti mokykloje. Kita vertus, pasiūlyti įtraukti į programas daugiau kūrinių ir autorių, formuojančių pozityvų moksleivių mąstymą bei diegiančių laiko patikrintas vertybes.
4. Skatinti vaikus ir jaunuolius nepamiršti tautinių, etninių vertybių.
5. Atsižvelgiant į tai, kad etiniai idealai, anot V. Martinkaus, „šiandien yra sunkiai pastebimi, „nepatikimi“, reliatyvūs, <…> paliktì individualiems atradimams“, prisidėti prie to, kad šie atradimai, etinės ir moralinės vertybės tarp vaikų ir jaunuolių nebūtų nuvertintos.
6. Supažindinti jaunąją kartą su senosios lietuvių literatūros vertybėmis.
7. Suartinti akademinio mokslo atstovus ir literatūros mokytojų bendruomenę paskatinant literatūrologus atsiliepti į viešojoje erdvėje įsiplieskusią diskusiją dėl būtinybės mokykloje formuoti didįjį Lietuvos pasakojimą; be to, pristatyti žurnale kanono bei didžiojo Lietuvos pasakojimo problemas.
8. Atskleisti naujausios lietuvių literatūros vertybių pasaulį ir sampratą.
9. Išskirti estetinių vertybių vaidmenį perprantant grožinį kūrinį.
10. Projekto publikacijomis pasiekti, kad jaunuoliai, viena vertus, gerbtų savo šalies ir tautos kultūros tradicijas, kita vertus, puoselėtų dabarties pasaulio vertybes, būtų atviri kultūrų įvairovei.
11. Projekto publikacijomis prisidėti prie to, kad skaitymas būtų vertinamas kaip asmeniškai svarbi veikla, teikianti galimybių patirti skaitymo malonumą, prasmingų išgyvenimų, formuotis vertybių sistemą, mokytis bendrauti.
12. Siekti, kad mokytojai lavintųsi ir ugdytųsi kūrybinius gebėjimus, kūrybiškumą apskritai, patys mokytųsi kūrybinio rašymo. Be to, ieškoti atsakymų į klausimus, ko jie turėtų reikalauti iš savo mokinių, ko siekti dėstydami literatūrą mokykloje ir ko apskritai mokyti, be to, atsakyti įklausimą, kodėl mokykloje mokoma rašyti rašinius ir ar teisinga linkme tai daroma.
Projekto uždaviniai (projekto tikslų sprendimo žingsniai, kokių priemonių bus imtasi tikslams pasiekti):
1. Paskelbs straipsnių apie vertybių vietą mokymo programose ir gilinančių vertybės sampratą.
2. Parengs anketą „Grožinė literatūra ir jauno žmogaus vertybės“ ir paskelbs ne mažiau kaip dešimt (10) rašytojų, literatūros mokslininkų, pedagogų atsakymų į anketos klausimus.
3. Projekto publikacijomis pademonstruos, kad vertybinis grožinio kūrinio (per)skaitymo aspektas yra nė kiek ne prastenis už kitus kūrinio skaitymo aspektus.
4. Paskatins lituanistų bendruomenę dar kartą grįžti prie plėtojimo temos „Ar lietuvių literatūra ir kultūra lietuviui moksleiviui yra svarbi, laikoma vertybe?“ Supažindins, kaip Lietuvių literatūros ir tautosakos institutui (LLTI) sekasi numatyti nuoseklų kelią – mokiniui augant, palaipsniui plėsti jo supratimą apie lietuvių literatūrą ir formuotis su ja atitinkamą santykį.
5. Paskelbs iškilių literatūros tyrinėtojų straipsnių, padedančių perprasti grožinės literatūros savitumą, gilinančių estetinio kūrinio išgyvenimo svarbą, atskleidžiančių esminių vertybių prasmę, skatinančių gerbti savo šalies ir tautos kultūros tradicijas, dabarties pasaulio vertybes, būti atviriems kultūrų įvairovei.
6. Plėtojantys didžiojo Lietuvos pasakojimo temą literatūros mokslininkai bus raginami išryškinti šiuolaikinių literatūros teorijų teikiamas galimybes naujai interpretuoti mokykloje dėstomų programinių autorių kūrinius.
7. Supažindins su pasiūlymais, kaip literatūros mokytojui suderinti ugdymo programų reglamentuotus reikalavimus su kūrybiškumo, savarankiško mąstymo lavinimu.
8. Žurnalo publikacijomis atkreips pedagogų dėmesį į kultūrinę-vertybinę moksleivių orientaciją, sieks, kad skatinamas jų didžiavimąsis savo valstybe bei būtų plėtojami europinės integracijos įgūdžiai.
9. Padės vaikams ir jaunuoliams įgyti įgūdžių, būtinų tiek tradiciniam, tiek šiuolaikiniam menui suvokti, estetiniam pasitenkinimui patirti.
10. „Žurnalo skelbiamomis publikacijomis, plėtodamas vertybių aspektą, paminės šių rašytojų, kultūros veikėjų sukaktis:
a) Balio Sruogos (120-ąsias gimimo metines 2016 m. vasarį);
b) Motiejaus Valančiaus (215-ąsias gimimo metines 2016 m. vasarį);
c) Marcelijaus Martinaičio (80-ąsias gimimo metines 2016 m. balandį);
d) Antano Vaičiulaičio (90-ąsias gimimo metines 2016 m. birželį);
e) lietuvių kilmės lenkų poeto, Nobelio premijos laureato Česlovo Milošo (105-ąsias gimimo metines 2016 m. birželį);
f) lietuvių raštijos kūrėjo, Biblijos vertėjo, prūsų istoriko, kunigo Jono Bretkūno (480-ąsias gimimo metines 2016 m. spalį);
g) Jurgos Ivanauskaitės 55-ąsias ir Juozo Grušo 115-ąsias gimimo metines 2016 m. lapkritį.“
11. Įtrauks mokytojus ir menininkus į kultūros ir šiuolaikinio meno reiškinių analizę ir konstruktyvią diskusiją, skatinančią ieškoti veiksmingų žaismingo, kūrybiško, praktika pagrįsto mokymosi būdų.
12. Išspausdins straipsnių, gilinančių supratimą apie postmodernų pasaulį ir postmodernistinę literatūrą. Suteiks įgūdžių, į ką pirmiausia atkreipti dėmesį skaitant lietuvių postmodernizmo literatūros – Ričardo Gavelio, Jurgos Ivanauskaitės, Mariaus Ivaškevičiaus, Herkaus Kunčiaus, Sigito Gedos ir kt. – kūrinius, kaip polemizuoti su tekstais, ieškoti savojo santykio su literatūros kūrinio vertybių pasauliu. Estetines postmoderniosios literatūros vertybes pristatys kaip dekonstruojamas klasikines, tradicines ar kitokias istorines vertybes.
13. Paskelbs gilinančių rašinio sampratą straipsnių, kurie taptų akstinu rašinio mokymo metodikai parengti.
14. Suburs lietuvių kalbos ir literatūros mokytojus, išsisklaidžiusius tinklaraščiuose, portaluose ir svetainėse „Lituanistų miestelis“, „Lituanistų avilys“, „Lituanistų sambūris“, susibūrusius Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjungoje, pagrindiniam uždaviniui įgyvendinti – ne tik moksleivius išmokyti parašyti rašinį, bet ir patiems to nuolat mokytis.
15. Sudarys mokytojams daugiau galimybių žurnale kalbėtis vieniems su kitais apie literatūrą ir savo darbą, vertybes, ne tik patiems rašinio formą išbandyti, bet ir atskleisti save, savo santykį su literatūros kūriniais.
16. Supažindins su pasiūlymais, kaip literatūros mokytojui suderinti ugdymo programų reglamentuotus reikalavimus su kūrybiškumo, savarankiško mąstymo lavinimu.
17. Supažindins su vertybių temos poetiniame tekste specifika, kaip jas atpažinti ir atskleisti, kas yra vertybė poetiniame tekste, kaip keičiasi vertybės poeto kūryboje bėgant laikui, autoriaus ir teksto santykis su vertybe, koks vaidmuo tenka amžinosioms vertybėms, poeto puoselėjamoms vertybėms ir pan. (pasiremiant Marcelijaus Martinaičio, Sigito Gedos ir kt. kūryba).
Apie projektą trumpai
Vertybių klausimą, vertybių temą visuomenė, mokykla deklaravo visais laikais. Vis dėlto vertybių tema mokykloje yra ne tik opi, bet ir slidi. Nors programos numato vertybinį kūrinio perskaitymo aspektą, jo plėtojimas ir įgyvendinimas bei rezultatai priklauso nuo konkretaus žmogaus – pedagogo, vaiko ar jaunuolio – nuo jų nuovokos, išsilavinimo, kūrybiškumo, įgytų kūrinio analizės įgūdžių, gebėjimų ir pan. Be to, nuo individualių motyvų, poreikių, interesų, siekių, idealų, įsitikinimų, troškimų.
Vertybės atspindi žmogaus esmę – kuo jis gyvena, kas jam svarbiausia socialiniu, psichologiniu, doros ir kt. požiūriais. Grožinę literatūrą be vertybių įsivaizduoti sunku. Vienos vertybės yra amžinos, kitos laikinos. Kokias vertybes teikia klasikinė literatūra? O koks yra naujausios lietuvių literatūros vertybių pasaulis? Ko jis reikalauja iš skaitytojo? Ar ant tautinės literatūros suręstų pamatų, kuriuos sudaro lietuvių kalba, etninė žemė, kraštovaizdis, tautosaka, pasaulėjauta ir pasaulėvoka, gali būti statoma šiandieninė literatūra? Kaip skaitytojas ieško savojo santykio su kūrinio vertybių pasauliu ir polemizuoja su juo? Kokia vieta vertybių hierarchijoje tenka estetinėms vertybėms? Kaip keičiasi požiūris į literatūrines vertybes? Ar dar aktualūs grožinėje literatūroje etiniai idealai? Kokia yra šio pasaulio vertybių sistema, kokios vertybės yra prioritetinės? Koks vaidmuo tenka tautinėms-etinėms ir etninėms vertybėms?
Įgyvendindamas savąjį projektą „Grožinė literatūra ir jauno žmogaus vertybės“, žurnalas, padedamas literatūros tyrinėtojų, rašytojų ir pedagogų lituanistų, ne tik sieks atsakyti į ką tik iškeltus klausimus, bet ir numatys kelius ir būdus, kaip elgtis susidariusiomis aplinkybėmis, prisidės prie vaikų ir jaunimo literatūrinio ir kultūrinio švietimo. Mokytojai praktikai bus skatinami viešai pristatyti ugdymo procese kylančias problemas, siūlyti galimus jų sprendimo būdus, pasidalyti gerąja patirtimi, teikti novatoriško literatūros mokymo(si) pavyzdžių.
Kategorijos: Skelbimai Žymos:
  1. Komentarų dar nėra.
Jūs turite būti prisijungę, jei norite parašyti komentarą.